Družstvo

Jako družstvo označujeme společenství neuzavřeného počtu osob (tzn. počet není předem stanovený), které je založeno za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů. Pokud zajišťuje bytové potřeby, jde o bytové družstvo. Firma ve svém názvu musí mít slovo „družstvo“.

Družstvo musí mít nejméně pět členů, pokud jsou členy alespoň dvě právnické osoby, tato podmínka neplatí. Přistoupení nových či odstoupení starých členů nemá na trvání družstva vliv, pokud je splněna předchozí podmínka. Členové za závazky družstva neručí, ale stanovy mohou některým členům určit uhrazovací povinnost na krytí ztrát, která však nemůže přesáhnout trojnásobek členského vkladu. Družstvo jako právnická osoba odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.

Členské vklady tvoří základní kapitál družstva, a to nejméně ve výši 50 000 Kč. Konkrétní výše se určí ve stanovách. Pokud se chce někdo stát členem družstva, musí splatit buď základní členský vklad, nebo vstupní vklad (tj. pouze část členského vkladu).

Založení družstva

Pro založení družstva se musí konat ustavující schůze, kde se určí zapisovaný základní kapitál, schválí se stanovy a zvolí se představenstvo a kontrolní komise. Ustavující schůze družstva vede k jeho založení, jestliže se na ní uchazeči o členství zavázali k členským vkladům dosahujícím stanovené částky zapisovaného základního kapitálu. Základní členský nebo vstupní vklad musí být splacen do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva určenému členu představenstva způsobem stanoveným členskou schůzí.

Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Než se podá návrh na zápis, polovina zapisovaného základního kapitálu už musí být splacena.

Orgány družstva

Orgány družstva jsou členská schůze, představenstvo a kontrolní komise. Další orgány si družstvo může stanovit ve stanovách. Jestliže má družstvo méně než 50 členů, může působnost představenstva a kontrolní komise plní členská schůze.

Členská schůze

Je to nejvyšší orgán družstva, schází se nejméně jednou za rok. Do působnosti členské schůze patří hlavně:

  • měnit stanovy
  • volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise
  • schvalovat řádnou účetní závěrku
  • rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty
  • rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu
  • rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva

Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem družstva a řídí jeho činnost. Plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Ze svých členů volí předsedu družstva, který organizuje a řídí jednání představenstva.

Kontrolní komise

Kontroluje veškerou činnost družstva a projednává stížnosti členů. Komise musí mít nejméně tři členy. Není nijak závislá na ostatních orgánech, odpovídá pouze členské schůzi. Komise se schází nejméně jednou za tři měsíce. Na zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo a je také oprávněna po něm vyžadovat jakékoliv informace o hospodaření družstva.

Není možné, aby členové představenstva, kontrolní komise družstva, prokuristé a ředitel byli podnikateli nebo členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti. Dále je neslučitelná funkce člena představenstva a člena kontrolní komise.

Zánik družstva

Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Zrušuje se například usnesením členské schůze, rozhodnutím soudu nebo uplynutím doby, na kterou bylo družstvo zřízeno. Zrušené družstvo vstupuje do likvidace. Likvidátoři jsou povinni sestavit návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který na požádání předají každému členu družstva.

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 334 firem na prodej

Tři jednoduché kroky pro získání

ready made společnosti

  • Vyberte si ready made společnost z naší nabídky a proveďte online rezervaci.
  • Budeme Vás kontaktovat, domluvíme s Vámi podrobnosti a termín podpisu smlouvy.
  • Po zhruba 30-minutové schůzce můžete již jednat za Vaši novou společnost, jak snadné.
Často kladené dotazy
FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

S firmou FIRMIN s.r.o. jsem velice spokojena a to jak s profesionálním přístupem, tak i ochotným a lidským jednáním. Využila jsem jejich služeb při koupi firmy a jsem s touto společností plně spokojena a ihned po prvním setkání jsem byla přesvědčená, že jsem si lépe vybrat nemohla. Ve všem nejen dobře poradí, ale i ochotně pomůžou s vyřízením veškerých formalit. V dnešní době je těžké najít nějakou společnost, která by jednala, tak ochotně jako právě tato společnost a všem moc děkuji. S poděkováním se připojuje i manžel. P. a M. Sotonovi

Markéta Sotonová, MaxCapital s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010