Registrace k DPH

Jestliže začínáte podnikat, jistě čelíte mnoha rozhodnutím a jedno z nich je zda se stát plátcem DPH. V některých případech je registrace k dani povinná v jiných si může sám podnikatel vybrat, neboť jsou i případy, kdy se Vám tato registrace k dani z přidané hodnoty může vyplatit. 

Typy registrací

Povinná registrace k DPH

Pokud již podnikáte a překročíte obrat 1 000 000 Kč za posledních dvanáct po sobě jdoucích měsíců, dostáváte se automaticky do kategorie povinných plátců DPH a Vaší povinností je se k této dani zaregistrovat. Povinnou registraci upravuje § 94 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Tuto registraci musíte provést podle již zmíněného paragrafu do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byl překročen zákonem stanovený obrat. Plátcem DPH se však stanete ve druhém měsíci po překročení obratu.

Dalším důvodem pro povinnou registraci k DPH je překročení stanoveného limitu při pořizování zboží od registrovaných osob k DPH v zemích Evropské unie. Tento limit je 326 000 Kč. Plátcem DPH (resp. od roku 2013 pouze osobou identifikovanou k dani) se v neposlední řadě také stáváte, jestliže poskytnete či přijmete službu od podnikatele, který je registrován k DPH v jiném státu Evropské unie. V tomto případě není stanovena ani žádná výše limitu. 

Dobrovolná registrace k DPH

Registrace k DPH se může za určitých okolností také vyplatit. Výhodné je to především pro podnikatele, jejichž zákazníci a dodavatelé jsou plátci DPH, neboť při koupi například materiálu si bude moci podnikatel daň odečíst, respektive mu bude vrácena státem. Zároveň pokud Vaši odběratelé nejsou plátci DPH, stává se pak pro ně jejich obchod s Vámi nevýhodný, neboli si nemohou daň odečíst.

Dalším důvodem, kdy je lepší stát se plátcem DPH, je v případě, když celkové výdaje podnikatele z jeho provozované činnosti jsou vyšší než jeho příjmy. Tento takzvaný nadměrný odpočet vzniká tehdy, když DPH z nakoupeného materiálu či zboží od dodavatelů převyšuje daň z prodaného zboží odběratelům. Od státu je poté podnikateli vrácen rozdíl, o který se částky lišší.

Nevýhodou pro plátce DPH je značná administrativní náročnost. Podnikatel totiž musí vystavovat daňové doklady pro odběratele, které je nutné podle zákona archivovat až po dobu 10 let. Dále pak musí plátce DPH pravidelně podávat přiznání k dani z přidané hodnoty.

Skupinová registrace

Skupinová registrace byla zavedena v roce 2008. Jde o dobrovolnou registraci skupiny jednotlivých osob, které jsou vzájemně propojené finančními, majetkovými a jinými vazbami. Touto skupinou se podle zákona rozumí skupina osob, jež je registrována k dani jako plátce DPH a která má zároveň místo, či sídlo svého podnikání na území České Republiky. 

Ze všech členů skupiny musí být vybrán jeden člen, který bude společnost zastupovat a který je poté povinen podávat přiznání k DPH a další hlášení za každého člena skupiny. Velkou výhodou této registrace je, že celá skupina je brána jako jediný plátce DPH, tudíž je vedeno centrální účetnictví a podává se pouze jedno daňové přiznání k DPH za celou skupinu. Naopak nevýhoda spočívá ve větší administrativní náročnosti při registraci nebo při ukončování členství. 

Formulář k registraci dani z přidané hodnoty

Tento formulář musí vyplnit osoba se sídlem, místem nebo provozovnou v tuzemsku, jejíž obrat překročil 1 milion Kč. Tuto přihlášku k registraci DPH je nutné podat do 15 dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém se překročil limit.

Druhy formulářů:

 • Tiskopis
 • Elektronický formulář

Tiskopisy formulářů ke stažení

Doporučujeme vždy zkontrolovat aktuální verze formulářů přímo na stránkách finanční správy.

Postup registrace k DPH

Před samotnou registrací k DPH je nutné v některých případech učinit i zápis do obchodního rejstříku, který se týká obchodních společností, družstev a ve výjimečných případech i fyzických osob. Po tomto zápisu zamíříte na finanční úřad, kde po Vás mohou požadovat některé doplňující údaje týkající se například smlouvy o bankovním účtu, nájemní smlouvy na Vaše sídlo firmy či uvedení klíčových zákazníků nebo dodavatelů. Tato registrace není vyřízena na počkání a plátcem DPH se stáváte až následující den po dni oznámení rozhodnutí o registraci.  

Osvědčení o registraci k DPH

Osvědčení o registraci k DPH je listina, potvrzující skutečnost, že jste se zaregistrovali k DPH. Osvědčení je potvrzené podpisem a razítkem příslušného úřadu. Dále je v osvědčení uveden daňový subjekt a daňové identifikační číslo, které je nutné používat při veškeré následné komunikaci se správcem daně a v dalších případech.

Sazby daně DPH

Sazba DPH se již od roku 2013 nezměnila, pokud je podnikatel plátce DPH musí svá uskutečněná zdanitelná plnění uplatňovat základní sazbou DPH. Sníženou sazbu lze uplatňovat pouze v případech určených v zákoně o DPH.

Základní sazba DPH

Od roku 2013 se základní sazba nezměnila a činí 21%. Tato sazba se uplatňuje na většinu zboží služeb.

Snížená sazba DPH

Tato sazba také nebyla jako základní sazba změněna od roku 2013 a činí 15%. Tato sazba je uplatňována na:

 • Teplo, chlad a zboží uvedené v příloze 1 zákona o DPH (zvířata, rostliny, knihy, potraviny atd.).
 • Služby uvedené v příloze 2 zákona o DPH (např. úklidové práce v domácnostech, domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené).
 • Dovoz uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností – zákon o DPH příloha 4.

Sazby daně - budoucnost

V roce 2015 je plánováno snížení sazby u knih a léků nebo dětských plen. Od roku 2016 by mohly být zase jen dvě sazby DPH. Sazba 15% by se měla snížit na 10%.

Možnosti podání návrhu na registraci k DPH

Od roku 2014 lze podat návrh na registraci k DPH pouze elektronickou formou. Na adrese daneelektronicky.cz, si najdete konkrétní elektronický formulář, který vyplníte a poté odešlete příslušnému finančnímu úřadu. Elektronická registrace pro finanční správu, která byla v tomto roce spuštěna, by měla celý proces zjednodušit.

Zrušení registrace DPH

Na žádost

 • O zrušení registrace může plátce DPH zažádat v případě:
 • Nejdříve po uplynutí jednoho roku od data účinnosti registrace.
 • Obrat nedosáhl 1 milion korun.
 • Pokud celková hodnota zboží pořízeného z jiného státu EU nepřekročila částku 326.000 Kč a nebyla překročena ani v předchozím roce.

Z moci úřední

V některých případech může mít zájem o ukončení registrace k DPH přímo stát. Správce daně je oprávněn zrušit registraci v těchto případech:

 • Plátce neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně po dobu dvanácti měsíců plnění.
 • Plátce neplní povinnosti – vyplývající ze zákona.
 • Plátce přestane být osobou povinnou k dani.
 • Plátce nemá v tuzemsku sídlo, ani místo podnikání.

Plátce DPH

Plátce daně z přidané hodnoty je fyzická nebo právnická osoba – povinná k dani, která má sídlo podnikání nebo provozovnu v České Republice. Povinně se plátcem DPH stane osoba uskutečňující ekonomickou činnost:

 • Překročením obratu 1 milion Kč za předchozích 12 měsíců.
 • Uskutečňuje zdanitelná plnění na základě smlouvy o sdružení nebo jiné podobné smlouvy – a její vlastní obrat nepřekročí 1 mil. Kč., ale celkový výdělek těchto osob v rámci sdružení i mimo něj překročí tuto částku.
 • Uzavře smlouvu o sdružení nebo jinou obdobnou smlouvu s jiným plátcem.
 • Pořízením zboží z jiného členského státu v EU na 326 tisíc Kč.

Rozdíl mezi plátcem a neplátcem daně

V dnešní době je již rozdíl pouze v možnosti nároku nebo povinnosti daň odvést. Každý plátce DPH musí vést řádnou evidenci a to hlavně proto, aby mohl kdykoliv svůj nárok nebo naopak povinnost odvodu DPH prokázat.

Plátce DPH – ano či ne?

Každý kdo se chce stát dobrovolně plátcem DPH, by měl tuto možnost předem zvážit a propočítat. V první řadě by si měl podnikatel uvědomit, zda bude nakupovat od plátců nebo neplátců DPH a kdo budou jeho koneční zákazníci. Dobrovolná registrace k DPH je výhodná hlavně pro podnikatele, kteří nakupují zboží nebo služby také od plátců DPH, jelikož v tomto případě můžou odečíst daň na vstupu.

Registr plátců DPH

Tento celostátní registr plátců zveřejňuje údaje o všech typech osob, které jsou registrované k DPH. Lze zde najít jak základní údaje, kterými jsou například název a sídlo, tak právní subjektivitu zapsané osoby nebo i příslušný finanční úřad. V neposlední řadě je v seznamu plátců DPH uveden i tzv. údaj o nespolehlivém plátci DPH, který se uvádí od roku 2013.

Registrace k DPH v zahraničí

Jestliže obchodujete se zahraničím, jistě Vás bude zajímat, kde se budete muset k dani z přidané hodnoty zaregistrovat. Pokud vezmeme v úvahu Slovensko, je nutná elektronická registrace. Dříve bylo nezbytné vyplnit žádost o registraci přímo v Bratislavě, kde jste navštívili finanční úřad a ten Vám vydal osvědčení o registraci k DPH. Nyní Vám k tomuto procesu postačí jen internet. Datum, který naleznete na certifikátu o registraci, je datem, kdy se stáváte plátcem DPH. Současně Vám bude přiděleno daňové identifikační číslo.

Registrace k DPH v Německu se podává stejnou formou jako na Slovensku, tedy elektronicky. Tato registrace je v Německu v mnoha případech povinná. Povinnost vzniká například při přepravě osob, přemístění zboží či při překročení ročního obratu 100 000 EUR. 

Autor: Jay Manas, napsáno 9. října 2014

 

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání
 • AKCE PRO MĚSÍC ČERVENEC
  ke koupi/založení s.r.o. zdarma:
  » doména (nazevfirmy.cz)
  » e-mail (info@nazevfirmy.cz)
  » zlaté číslo
  » účet u UniCredit Bank na 1 rok (v hodnotě 3 588 Kč)
  » účet u České spořitelny na 1 rok (v hodnotě 1 788 Kč)

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 331 firem na prodej

FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

Vážený pane Maňasi,

dovolte abych vám poděkovala za vynikající servis při mém záměru zakoupit s.r.o. Vše bylo zařízeno rychlostí blesku a k naprosté spokojenosti. Rozhodně doporučuji dalším zájemcům jako spolehlivého obchodního partnera.

Ráda bych poděkovala za poskytované služby a doporučuji.

Katrin Žabenská, TENTEMIS s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010