Obchodní podmínky provizního systému

Obecná ustanovení

Tato pravidla a podmínky spolupráce upravují vztah mezi účastníkem Provizního systému (dále jen Partner) a společností FIRMIN s.r.o. (dále jen Provozovatel).

Provozovatel

Provozovatelem Provizního systému je společnost FIRMIN s.r.o., IČ 28862961, DIČ CZ28862961, se sídlem Slavojova 579/9, 12800 Praha 2.

Partner

Partnerem se stává ten, kdo se zaregistruje do Provizního systému na adrese partner.firmin.cz.

Subpartner

Subpartner je Partner, který zaregistruje do Provizního systému skrz odkaz, který obsahuje identifikační kód Partnera.

Registrace

Registrace je bezplatná. Provozovatel může registraci zamítnout bez udání důvodu. Partner smí mít založený pouze jeden účet v Provizním systému. Partner prohlašuje, že údaje poskytnuté při registraci k jeho osobě a adrese souhlasí, a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.

Registrací Partner výslovně a v plném rozsahu souhlasí s pravidly a podmínkami spolupráce, čímž se zavazuje je plnit a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s Provozovatelem.

Registrací do systému také Partner dává souhlas se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

Podmínky a obsah spolupráce

Webové stránky Provozovatele jsou na adrese www.firmin.cz. Systém Provizního systému je umístěn na adrese http://partner.firmin.cz.

Spolupráce Provozovatele a Partnera je založena na faktu, že Partner umístí na své stránky reklamu (bannery, ikonky, produktové boxy, textové odkazy, …) poskytnutou Provozovatelem za účelem propagace webových stránek Provozovatele. Provozovatel se zavazuje vyplatit uživateli provizi z každého obchodu a každého odeslaného formuláře, která bude provedena návštěvníkem, který přišel na stránky Provozovatele prostřednictvím stránky Partnera, což Provozovatel identifikuje podle čísla Partnera umístěného v odkazu vedoucího ze stránky Partnera na stránku Provozovatele a následným uložením tohoto čísla po dobu 60 dní v cookies návštěvníka.

Partner se zavazuje

Partner se zavazuje provozovat internetové stránky, na nichž bude umístěna reklama na internetové stránky zapojené v Provizním systému v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Partner prohlašuje, že je jedinou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž je umístěna reklama na internetové obchody zapojené v Provizním systému a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Partner pro svůj partnerský web zařazený v Provizním systému nesmí využívat inzerci v PPC systémech (Sklik, AdWords, AdFox,…). Partner je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách.

Partner nesmí na svých stránkách uvádět jiné ceny služeb než ty, které jsou uváděny na webových stránkách Provozovatele.

Partner souhlasí s archivací jím poskytnutých osobních údajů, které budou využity jen v souvislosti s provozem Provizního systému a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele.

Partner musí propagaci provádět legálním způsobem v souladu se zákony České republiky. Partner nesmí používat odkazy se specifickým kódem na cizích webech a to především v uživatelských diskuzích a komentářích. Přísně zakázána je propagace založená na SPAMování formou e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků. (Viz zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti)

Partner se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Partner je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno Provozovatele. Pokud Provozovatel zjistí protiprávní jednání Partnera, dovoluje Partner Provozovateli vydání všech jeho uvedených osobních údajů příslušným vyšetřovacím orgánům a současně akceptuje odpovídající krácení provize.

Provozovatel se zavazuje

Provozovatel se zavazuje zpřístupnit Partnerovi pravdivé statistiky uskutečněných objednávek přes jeho partnerský odkaz.

Dále se Provozovatel zavazuje vyplatit provize na základě pravidel a podmínek spolupráce.

Provozovatel není povinen poskytovat statistiky uskutečněných nákupů jiným způsobem než online přes systém Provizního systému.

Reklama

Reklamou jsou myšleny odkazy – textové odkazy, stejně jako bannery a grafické reklamy, atp., které při prokliku směřují na web zařazený v Provizním systému.

Odkaz na příslušné webové stránky musí obsahovat identifikační kód Partnera, který si Partner vygeneruje v systému.

Odkazy, které neobsahují identifikační kód, nejsou zahrnuty do statistik Provizního systému a nelze přes ně uplatňovat nárok na provize. Z technických důvodů je provize připisována pouze za takového návštěvníka, který má ve svém počítači povolená cookies.

Reklamní grafika poskytnutá Provozovatelem je chráněna autorským zákonem a smí být použita pouze v nezměněné formě a pouze k propagaci webových stránek Provozovatele. Partner nesmí používat jinou grafiku Provozovatele než tu, která je k tomu určena v Provizním systému – nesmí používat například grafiku z webových stránek provozovatele. Také nesmí ve svých webech přímo zobrazovat web provozovatele – například ve frames, nebo bez přímé iniciativy návštěvníka zobrazovat webove stranky Provozovatele, včetně možnosti zobrazení stránek Provozovatele v novém okně.

Provize a její výše

Nárok Partnera na provizi vzniká, když návštěvník přejde prostřednictvím odkazu ze stránky Partnera na stránku provozovatele a provede zde objednávku či odešle formulář. Samotná provize je Partnerovi připsána až ve chvíli, kdy bude služba objednaná tímto zákazníkem uhrazena Provozovateli a v případě, že objednávka nebude stornována. Aktuální výše provize k vyplacení je uvedena v Partnerském systému.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit výši provizí bez předchozího upozornění. Nová výše provizí je uživateli oznamována prostřednictvím emailu uvedeného při registraci a je také zveřejněna na stránkách Provizního systému.

Výše provize je následující:

  • Prodej ready made s.r.o. - 2500 Kč (provize za Subpartnera 250 Kč)
  • Založení s.r.o. na míru - 1800 Kč (provize za Subpartnera 180 Kč)
  • Poskytnutí sídla firmy - 20% (provize za Subpartnera 4%)
  • Odeslání kontaktního formuláře - 100 Kč (provize za Subpartnera 10 Kč)

Procentuální provize se počítá z celkové ceny zrealizované objednávky bez DPH, a to do 60 dnů od posledního příchodu návštěvníka z Partnerova webu. Provizi dostane ten Partner, od kterého přišel zákazník jako poslední. Na provizi za jednu objednávku či odeslaný formulář má nárok pouze jeden Partner.

Dále je Partnerovi vyplacen jednorázový bonus za registraci Partnera do Provizního systému ve výši 200 Kč, který je automaticky připsán na účet Partnera v Provizním systému.

Výplata provizí

Provize se vyplácejí pouze v české měně.

Výplata provizí se provádí na základě žádosti Partnera maximálně 1× za měsíc. Minimální částka pro vyplacení provize je 1000 Kč. Celková částka provize k vyplacení je oznámena Partnerovi po přihlášení na stránkách Provizního systému.

Provozovatel poukáže tuto částku na účet Partnera. Za účelem úhrady provize je Partner povinen sdělit při žádosti o vyplacení provize číslo účtu, kam má být provize zasílána.

Provize se budou vyplácet buď na základě faktury – pokud je Partner podnikatelem, nebo na základě potvrzení dle §10 Zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů pro Partnery, kteří nemají živnostenský list.

Za nezaplacené nebo zákazníkem stornované objednávky se provize nevyplácí. Provize může být zrušena, pokud Partner porušil pravidla a podmínky spolupráce.

Při zrušení spolupráce, pokud nebyla zrušena z důvodu porušení Pravidel a podmínek spolupráce a Partner má na ní nárok, se provize vyplatí do 14 dnů od zrušení spolupráce. Provize musí být opět v minimální výši 1000 Kč.

Podmínky odstoupení

Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou. Zrušit ji mohou obě smluvní strany. Provozovatel i Partner ji mohou zrušit zasláním e-mailu s návrhem na zrušení spolupráce bez udání důvodu.

Spolupráce a provize mohou být bez náhrady zrušeny v případě, že Partner porušil pravidla a podmínky spolupráce.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel může tato pravidla a podmínky spolupráce kdykoliv změnit. Partner bude o těchto změnách informován nejpozději do 5 pracovních dní e-mailem zaslaným na adresu, kterou uvedl při registraci. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté od okamžiku jejich uveřejnění.

Pokud uživatel s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je povinen účast ukončit a to zasláním emailu provozovateli na partner@firmin.cz s žádostí o ukončení spolupráce.

Tato dohoda obsahuje veškerá ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy. Vedlejší ústní dohody nebyly uzavřeny.

Ostatní ujednání

Provozovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit zobrazování reklamy umístěné na internetové stránce uživatele a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu této reklamy.

Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.

Spokojení klienti

Se službami společnosti FIRMIN, s. r. o. jsme naprosto spokojeni. Proces založení společnosti byl v intencích všech legislativních postupů, rychlý, bezproblémový. Včasná informace o doručené poště i vstřícnost zaměstnanců je samozřejností.

Roman Buťa, RB PRODUCTION s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010